Услуги

№ п / п Найменування дослідження Ціна
1 УЗД щитоподібної  залози та паращитоподібних залоз 300 грн
2 УЗД молочної залози та регіональних лімфовузлів 300 грн
3 УЗД органів черевної порожнини (печінка, підшлункова залоза, жовчний міхур, жовчні протоки, селезінка, судини портальної системи, черевний відділ аорти, плевральні синуси) та нирок 400 грн/ 450 грн
4 УЗД черевної порожнини з визначенням функції жовчного міхура 500 грн
5 УЗД нирок, наднирників, сечового міхура з визначенням об'єму  залишкової сечі 350грн
6 УЗД нирок  з визначенням ниркового кровоплину 500 грн
7 УЗД сечового міхура з визначенням об'єму залишкової сечі,  простати ( трансабдомінально), нирок  400 грн
8 УЗД матки та придатків ( трансабдомінально) 300 грн
9 УЗД матки та придатків ( трансвагінально) 350 грн
10 УЗД  одного суглобу ( колінного, гомілкового, кульшового, плечового, ліктьового, зап'ясно-променевого) 250 грн
11 УЗД двох однакових суглобів (  колінних, кульшових, гомілкових, плечових, ліктьових, зап'ясно-променевих) 500 грн
12 УЗД лімфатичних вузлів ( одна зона) 250 грн
14 УЗД судин шиї (дуплексне сканування екстракраніальних судин - підключичні артерії, загальні сонні артерії, зовнішні сонні артерії, внутрішні сонні артерії, хребтові артерії)  450 грн
15 УЗД  судин шиї( екстракраніальне триплексне обстеження) та судин голови ( транскраніальне триплексне обстеження) 700 грн
16 УЗД серця з доплерометрией (дітей, дорослих) з усіма  видами доплеру ( PW, CW, КДК, тканинний доплер) 450 грн
17 УЗД серця дорослим  методом speckle traking та усіма видами доплеру (PW ,CW, КДК, тканинний доплер) 600 грн
18  УЗД м'яких тканин 250 грн
19 УЗД слинних залоз 300 грн
20 УЗД калитки 300 грн
21 Еластографія печінки та селезінки методом зсувної хвилі (Shear wave)

1000 грн

 22               Еластографія печінки та селезінки методом зсувної хвилі та з  мультипараметричним обстеженням печінки ( УЗД, доплерометрія  судин                     портальної                        системи  -  1400 грн

23                Еластографія методом зсувної хвилі та компресійна   200 грн

24                Ультразвукове фотосканування   20 грн

 

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

на надання медичних послуг  ФОП    Снігура В. Я.

м.Миколаїв ,  4 січня 2021р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯТА АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

1.1.Даний документ є публічним договором ФОП Снігура В. Я (далі — Виконавець). Даний публічний договір адресований всім споживачам, що бажають скористатися медичними послугами( ультразвукове дослідження)і мають можливість одержання послуг.Згідно із положеннями ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України умови публічного договору є однаковими для всіх споживачів (далі — Замовників).

1.2. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов’язковими для Сторін. Якщо Пацієнт не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір.

1.3. Виконавець надає медичні послуги  ( ультразвукове дослідження) на підставі ліцензії на медичну практику, виданої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 18.03.2011р.  №570105

1.4. . Перелік дозволених спеціальностей Виконавця:

         1.4.1.  ультразвукова діагностика

1.5. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту усного або письмового звернення Пацієнта за отриманням медичних  послуг ( ультразвукове дослідження)чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору (підписання інформованої згоди на діагностику та лікування, початок фактичного користування послугами, оплата рахунку Виконавця тощо), без підписання письмового примірника Сторонами.з моменту його оприлюднення на вебсайті Виконавця та  Куточку (папці) споживача.

1.6. Дата першого звернення Пацієнта до Виконавця за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору. Пацієнт вважається ознайомленим з Договором в момент укладання Договору.

1.7.  Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

1.8. Укладаючи Договір, Пацієнт автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень Договору та всіх можливих додатків до Договору.

1.9. Перед початком користування медичними послугами кожний Пацієнт зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, тарифами на Послуги, а також Правилами перебування та обслуговування пацієнтів в медичному кабінеті Виконавця, що розміщені (оприлюднені) на офіційному вебсайті Виконавця або в Куточку (папці) споживача.

1.10.Уважно ознайомтеся з текстом даного договору і якщо Ви не згодні з його умовами та правилами, або з будь-яким іншим пунктом його умов, Виконавець пропонує Вам відмовитися від укладення договору і використання послуг Виконавцем

1.11. Виконавець на письмову вимогу Пацієнта надає йому завірену підписом уповноваженої особи Виконавця письмову форму цього Договору.

2.                  ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. З метою даного договору нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

·                                 «Послуги»– надання в повному обсязі медичної допомоги відповідно до переліку медичних послуг Виконавця.

·                                 «Замовник»(«Пацієнт») – повнолітня особа, яка звернулася до Виконавця і стає, таким чином, Замовником послуг за укладеним даним договором. У разі, якщо споживачем Послуг є малолітня або недієздатна особа, права та обов’язки, що передбачені цим Договором для Пацієнта, набуває законний представник такої особи.

·                                 «Виконавець»— суб’єкт господарюванняФОП, що надає послуги у сфері медичних послуг.

·                                 «Медична  послуга»–, діагностичне ультразвукове  обстеження,якездійснюються Виконавцем в амбулаторних умовах та спрямовані на забезпечення діагностикита  профілактики захворюваньПацієнта.

·                                 «Медичний кабінет»– кабінет, створений Виконавцем відповідно до Ліцензійних умов провадження діяльності з медичної практики (постанова КМУ від 02.03.2016 № 285) та розташований за адресою: м.Миколаїв , вулиця Севастопольська 61А.

·                                 «Вебсайт Виконавця» – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: vikas.mk.ua, яка є офіційним джерелом інформування Пацієнтів про Виконавця та послуги, що ним надаються

·                                 «Лікар»–  Виконавец, який надає медичні послуги  ( ультразвукове дослідження) Пацієнту в медичному  кабінеті Виконавця.

·                                 «Інформована згода»– згода Пацієнта на медичне втручання, що може оформлюватися у письмовому вигляді, шляхом підписання окремої затвердженої Виконавцем форми або відповідного формулювання у медичній документації.

·                                 «Правила»- Правила перебування та обслуговування пацієнтів у медичному кабінеті Виконавця, затверджені Виконавцем та обов’язкові до виконання Пацієнтом, з якими Пацієнт зобов’язаний ознайомитися до укладення договору

2.2. У цьому договорі можуть бути використані терміни, не визначені в п.2.1. У цьому випадку, тлумачення такого терміну проводиться відповідно до тексту цього договору. У разі відсутності однозначного тлумачення терміну в тексті, слід керуватися тлумаченням терміну: в першу чергу — на сайті Виконавця, в другу чергу — в мережі Інтернет

2.3. Предметом договору є надання Замовнику медичних послуг відповідно до умов цього публічного договору за переліком:

- ультразвукова діагностика

2.4. Публічний договір є офіційним документом і публікується на сайті за адресою:www.vikas.mk.uaта в загальнодоступному для ознайомлення місці в приміщенні Виконавця за адресою 54055м.Миколаїв, вул..Севастопольска 61-А.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1.Виконавець зобов’язується за дорученням та погодженням Пацієнта надати останньому (чи особі, в інтересах якої укладено цей Договір) одну або декілька платних послуг (ультразвукове дослідження) з Переліку медичних послуг  Виконавця  (далі – Послуги), а Пацієнт зобов'язується прийняти та оплатити Послуги на умовах, визначених цим Договором.

3.2.Обсяги, вид, вартість та строки надання Послуг визначаються з урахуванням здоров’я Пацієнта, медичних показань, бажань Пацієнта та технічних можливостей Виконавця.

3.3.На підставі проведенного ультразвукового дослідження Пацієнта лікар видає заключення проведеного обстеження,  визначає ступінь ризику і можливі ускладнення,  дає рекомендації щодо подальшого дообстеження  у випадку  недостатньої підготовки Пацієнта до обстеження або в випадку  технічних обмежень методу,  докладно інформує про це Пацієнта.

4. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ,ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ЗА ДОГОВОРОМ

4.1. Вартість послуги визначається індивідуально в залежності від обсягу робіт, формується на основі Прейскуранта цін Виконавця що розміщений на сайті: vіkas.mk.uaта в загальнодоступному для ознайомлення  в  місці приміщення Виконавця за   адресою  54055,м.Миколаїв, вул..Севастопольска 61-А.

4.2. Виконавець має право змінювати Прейскурант цін, умови даного Публічного договору без попереднього узгодження з Замовником, забезпечуючи при цьому публікацію змінених умов в загальнодоступному для ознайомлення з цими документами місці, не менше ніж за один день до їх введення в дію.

4.3. Оплата послуг Виконавця здійснюється Замовником за допомогою банківської платіжної карткиз використанням платіжного пристрою банку Виконавця або шляхом внесення готівкових коштів до каси,оплата  безготівковим розрахункомна банківський рахунок Виконавця. Оплата послуг, вартість яких перевищує 50000,00 гривень здійснюється за безготівковим розрахунком шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.4. Послуги, що надаються за цим Договором, можуть бути оплачені за Пацієнта іншою фізичною або юридичною особою.

4.5. Оплата Послуг, що надаються Замовнику, здійснюється на основі 100% оплати за виконані Послуги безпосередньо відразу після їх виконання.

4.6. Послуги за безготівковим розрахунком надаються за умови внесення Пацієнтом попередньої оплати в розмірі 100% від загальної вартості Послуг.

4.7. Правила надання та оплати медичних послуг розміщені на сайті та в загальнодоступному для ознайомлення місці в приміщенні Виконавця за адресою  54055,  м. Миколаїв, вул..Севастопольска 61-А.

4.8. Пацієнт не має права відмовитись від оплати погоджених та фактично наданих Послуг.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1.Виконавець зобов’язаний:

·                                 Виконавць повинен мати відповідну спеціальну освіту і відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

·                                 Провести якісне ультразвукове  обстеження, запропонувати йому пройти додаткові консультації і обстеження у фахівців іншого медичного профілю з метою уточнення діагнозу.

·                                 За результатами обстеження надати Замовнику повну і достовірну інформацію простан органів, які були обстежені.

·                                 При наданні платних медичних послуг дотримуватися лікарських формулярів, стандартів медичної допомоги та/або локальних/клінічних протоколів медичної допомоги, затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

·                                  На вимогу Пацієнта надавати інформацію про режим роботи Виконавця, умови та порядок надання Послуг

·                                 Виконавець не  повинен розголошувати третім особам інформацію про , медичне обстеження та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством.

5.2. Виконавець має право.

·                                 Відмовити в прийомі Замовнику у випадках стану алкогольного або наркотичного сп’яніння та коли дії Замовника загрожують життю і здоров’ю Виконавцюабо в іншому хворобливому стані, що перешкоджає наданню якісних Послуг

·                                 Не починати (або призупинити) надання Послуг у випадкахв разі відмови Пацієнта від підписання інформованих згод, заповнення анамнезу (анкети здоров’я)

·         .Відмовити в будь-який момент у наданні Послуг (за умови, що така відмова не загрожуватиме життю Пацієнта) в наступних випадках:
              (а)надання Пацієнтом неповних та /або недостовірних даних про свою особу та/ або стан свого здоров’я;
              (б)   наявність медичних протипоказань до проходження лікування методами, які були визначені Сторонами;
              (в) відмови Пацієнта пройти необхідні для проведення подальшого лікування обстеження;
              (г) у разі якщо Пацієнт наполягає на використанні лікарських засобів чи застосуванні методів діагностики та лікування, що не дозволені до застосування на території України;
              (д)недотримання Пацієнтом встановлених лікуючим лікарем приписів

                   (е)порушення Пацієнтом Правил перебування та обслуговування пацієнтів.

·         У разі недотримання Пацієнтом будь-якої умови, передбаченої вище, Пацієнт втрачає право висувати вимоги, пов’язані з недоліками наданих Послуг

5.3.Замовник зобов’язаний:

·                                 Суворо дотримуватися всіх призначень і рекомендацій Виконавця  щодо підготовки до обстеження для досягнення  якісних результів обстеження .

·                                 Надати необхідну для Виконавця інформацію про стан свого здоров’я, про перенесені та наявні захворювання, операції, травми, проведеніраніше обстеженнята лікування, наявніалергічніреакціїтапротипоказання, а також інші відомості, які можуть позначитися на якості наданих Виконавцем послуг.Надати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Виконавцю для надання Послуг.

·                                 Повідомляти  лікаря про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку обстеження

·                                 Підписати інформовані згоди на проведення діагностики та лікування, анкети Виконавця

·                                 своєчасно з’являтися на призначене  обстеження, контрольні та профілактичні огляди

·                                 Оплатити послуги Виконавця на умовах цього договору.

5.4.Замовник має право

·                                 виборулікаря (п. 2 ст. 284 ЦКУ; ст. 34 Основ законодавства про охорону здоров’я);

·                                 відмовитися від обстеження (частина четверта ст.284 ЦКУ).

·                                 Приймати надані Послуги належної якості та підписувати Акти.

·                                 Оплачувати вартість Послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.      УМОВИ І ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

6.1.Виконавець надає послуги за цим Договором в дні та години роботи, які встановлюються  Виконавцемі доводяться до відома Замовника на сайті за адресою:www. vikas.mk.uaабо в загальнодоступному для ознайомлення місці в приміщенні( медичному кабінеті)Виконавця за адресою 54055,  м. Миколаїв, вул..Севастопольска 61-А.

6.2. Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за  телефонами:050-394-12-00, 093-729-55-32, 716-906.  або при особистому зверненні Пацієнта. Надання Послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної Послуги погоджується Виконавцем та Пацієнтом в усній  формі

6.3. Надання Послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики та лікування, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі та може додатково оформлюватися в формі, визначеній Виконавцем, перед наданням першої Послуги та перед наданням інших Послуг, перелік яких визначається Виконавцем. Сторони погодили, що підписання інформованих згод є необхідною умовою для початку надання Послуг.  Медичні послуги  надаються з  використанням сертифікованого обладнання та дозволених до використання медичних виробів та матеріалів

6.4. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

6.5. Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

6.6. Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється шляхом оформлення Акту виконаних робіт, який складається в двох примірниках і підписується сторонами.

6.7. Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту виконаних робіт або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту.

6.8. Якщо Пацієнт не надав адміністратору письмову мотивовану відмову від підписання Акту виконаних робіт, медична послуга вважається належним чином наданою та належним чином прийнятою Пацієнтом.

6.9. За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту виконаних робіт, Виконавець протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.

6.10. Строки надання та виконання послуг конкретизуються за домовленістю із Замовником із урахуванням соматичного та психофізичного стану пацієнта, гостроти клінічної ситуації, особливостей протікання захворювання тощо. (ст.. 15 Закону про захист прав споживачів).

6.11. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Виконавця у разі:

6.12.1. якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання Послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків;

6.12.2. в разі погіршення самопочуття або захворювання лікаря, який надає медичні послуги.

6.12.3.виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання Послуги Виконавцем.

6.12.4виконавець залишає за собою право позачергового прийому Пацієнта з симптомами гострого захворювання.

6.13. Дату та час надання кожної Послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання строку надання такої Послуги.

6.14. У разі запізнення Пацієнт зобов’язаний заздалегідь попередити про це адміністратора. У разі запізнення, що призвело до зміщення графіку прийому, з Пацієнтом узгоджується інший час візиту.

6.15. Пацієнту може надаватися знижка на вартість Послуги, розмір якої визначається в порядку, встановленому Виконавцем.

7.  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1.У разі порушення Замовником своїх обов’язків (п.5.3. Договору) Виконавець знімає з себе відповідальність за можливі наслідки або ускладнення, що виникли у Замовника.

.7.2 У всіх інших випадках сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Пацієнт, усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Виконавця, приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення, за згодою сторін, вважається датою укладення цього Договору.

8.2. У разі відмови Замовника від отримання медичних послуг після укладення договору, договір розривається.

8.3. На підставі п.2, ст.10 Закону України «Про електронну комерцію» Замовник дає свою згоду на отримання смс-повідомлень і розсилки на електронну пошту маркетингових акцій Виконавця та іншої інформації (нагадування про записи на прийом, запрошення на профілактичні огляди і т.д .) в рамках послуг виконавця.

8.4. Замовник може відмовитися від смс і e-mail розсилки, зазначеної в п.8.3. цього Договору, звернувшись до адміністратора Виконавця за телефонами або адресою вказаною в реквізитах Виконавця протягом робочого дня Виконавця.

8.5. Замовник не заперечує проти проведення фото та відеозйомки під час обстеження, а також використання даних матеріалів в наукових і рекламних цілях без зазначення персональних даних та зображень обличчя.

8.6. Замовник поінформований про те, що в приміщеннях Виконавця ведеться відеоспостереження.

8.7. Приєднуючись до даного договору, на підставі ст..11 Закону України «Про захист персональних даних», Замовник приймає рішення про надання своїх персональних даних Виконавцю, і дає згоду на їх обробку шляхом ведення автоматизованих баз даних, механічним і ручним способом. Перелік персональних даних, на обробку яких дається згода: прізвище, ім’я, по батькові, стать, дата народження, домашній і мобільний телефони, місце роботи, дані про стан здоров`я, побічні реакції, місце проживання та інші персональні дані, отримані Виконавцем при наданні медичної допомоги.

8.8. Виконавець не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала йому відома у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування.

8.9. У відповідності із ст.43 Закону України № 2801-XII від 19.11. 1992р. «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Замовник дає свою Інформовану згоду на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення (Додаток 2).

8.10.  Форма добровільної інформованої згоди, анкета про стан здоров`я є складовими договору.

8.11. Замовник проінформований, що Виконавець не бере участі в реалізації програми державних гарантій безкоштовного надання громадянам медичної допомоги.

8.12. В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на офіційному сайті Виконавця та на паперових носіях у приміщенні Виконавця, пріоритет має примірник на паперових носіях.

8.13. Всі можливі суперечки, що виникають в процесі виконання цього Договору, сторони будуть прагнути вирішити шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди — в судовому порядку.

9 . ДОДАТКИ

Додаток 1 — Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення.

Додаток 2     Згода на обробку персональних даних

 

10   РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ЄДРПОУ/ІНН  2758117362

р/р  UA083266100000026001053249930 Приват банк

Телефони 050-394-12-00,716-906, 093-729-55-32

Сайт : www.vikas.mk.ua

Електронна пошта vikasnigura@gmail.com

Ліцензія АЕ № 5701105 видана  Міністерством Охорони здоров`я 18.03.2011р.

Додаток 1 до Публічного договору

ФОП Снігура В. Я.

М Миколаїв,  4 січня 2021р

Інформована добровільна згода пацієнта

на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення

Я, ________________________________________________________________________, одержав(ла) у ФОП Снігури В. Я.інформацію про характер мого захворювання, особливості його перебігу, діагностики.

Я ознайомлений(а) з планом обстеження. Отримав(ла) в повному обсязі роз’яснення про характер, мету, орієнтовну тривалість діагностично-лікувального процесу та про можливі несприятливі наслідки під час його проведення, про необхідність дотримання визначеного лікарем режиму в процесі остеження. Зобов’язуюсь негайно повідомляти лікуючого лікаря про будь-яке погіршення самопочуття. Я поінформований(а), що недотримання рекомендацій  лікаря, режиму при підготовці до обстеження, безконтрольне самолікування можуть ускладнити діагностичний  процес та негативно позначитися на стані здоров’я.

Мені надали в доступній формі інформацію про ймовірний перебіг захворювання і наслідки у разі відмови від  подальшого до обстеження  та лікування.

Я мав(ла) можливість задавати будь-які питання, які мене цікавлять, стосовно стану здоров’я, перебігу захворювання і лікування та одержав(ла) на них відповіді.

Я, ________________________________________, згодний(а) із запропонованим планом лікування.

Додаток 2   до Публічного договору

ФОП Снігура В. Я.

М Миколаїв,  4 січня 2021р

ЗГОДА

на обробку персональних даних

Я, ______________________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові)

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на: обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: паспортні дані, дані про зареєстроване або фактичне місце проживання,  номери телефонів;

використання персональних даних, що передбачає дії володільця бази щодо обробки цих даних, в тому числі використання персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними (стаття 10 зазначеного Закону);

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця бази персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу з бази персональних даних (стаття 14 зазначеного Закону);

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця бази персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до персональних даних, у тому числі порядок доступу суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 зазначеного Закону).

______ ______________20___ р.                                                                                                                                                                    Підпис              __________

 

 

 

Враховуючи міжнародно-правові тенденції, згода пацієнта заснована на таких принципах:

  • добровільність (пацієнт сам вирішує, чи надавати йому згоду чи ні; відсутність примусу з боку медичних установ та працівників);
  • поінформованість (пацієнт має право отримати інформацію про можливість надати згоду чи відмовитися її надавати завчасно до надання медичної допомоги чи вчинення будь-яких інших дій; після надання згоди пацієнт має право, а медичний працівник зобов’язаний роз’яснити йому наслідки і ризики прийнятого ним рішення);
  • незалежність (прийняття рішення про надання згоди пацієнтом має здійснюватися без впливу з боку інших осіб шляхом реалізації особою свого права на самовизначення);
  • усвідомленість (надання згоди має ґрунтуватися на повному і всебічному інформування пацієнта про наслідки і ризики, які чітко розуміє пацієнт і погоджується на них);
  • компетентність (можливість надавати згоду пацієнтом лише з певного віку та за повної можливості особи усвідомлювати свої дії та керувати ними);

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ чи КОПІЮВАННЯ без дозволу автора ЗАБОРОНЕНО!

Розповсюдження цього матеріалу в друкованому чи електронному вигляді порушує законодавство України і призводить до адміністративної та кримінальної відповідальності (ст. 52 Закону України «Про авторське право і суміжні права», ст. 176 КК)

ФОП Снігура В. Я

Новости

Кабінет УЗД не працює!
19-03-2022
Подробнее→

обстеження судин шиї та голови
16-01-2021
УЗД сонних артерій використовують для встановлення діагнозу при багатьох патологіях (атеросклероз, артеріїт,…Подробнее→

УЗИ суставов
12-12-2020
   Коленный сустав, являясь вторым (после тазобедренного) по величине, в функциональном отношении играет…Подробнее→

Яндекс.Метрика